ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก สะมะพอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่11 ตำบลจออมบึง ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จิตวิทยาการเรียนการสอน
“จิตวิทยา”เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต โดยศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้ได้อิทธิพลอย่างไรจากสภาวะทางร่างกาย สภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมภายนอก
จิตวิทยาการเรียนการสอน
จิตวิทยาการเรียนการสอนเป็นศาสตร์อันมุ่งศึกษาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนในสถานการณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งหาวิธีที่ดีที่สุดในการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน


ความรู้ในขอบข่ายการเรียนการสอน
1. ความรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์
2. หลักการของการเรียนรู้และการสอนประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนรู้
3. ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการเรียน
4. การนำเอาหลักการและวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในการ แก้ปัญหาการเรียนการสอน
หลักการสำคัญ
1. มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
2. มีความสามารถในการประยุกต์หลักการจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
3. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่
4. มีเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน

ความสำคัญของจิตวิทยาการเรียนการสอน
- ทำให้รู้จักลักษณะนิสัยของผู้เรียน
- ทำให้เข้าใจพัฒนาการบุคลิกภาพบางอย่างของผู้เรียน
- ทำให้ครูเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
- ทำให้ครูทราบว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่น แรงจูงใจ ความคาดหวัง เชาวน์ปัญญา ทัศนคติ ฯลฯจุดมุ่งหมายของการนำจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ประการแรก มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ในสถานการณ์การเรียนการสอน
ประการที่สอง นำเอาองค์ความรู้ข้างต้นมาสร้างรูปแบบเชิงปฏิบัติเพื่อครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนอ้างอิง www. std.kku.ac.th /images.6ariya43.multiply.multiplycontent.com
www.se-ed.com

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

รายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู
อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
สมพร  ประจวบวัน นักศึกษากศพช.รุ่น 11 หมู่ 1ภาคการศึกษา2553/2
ประวัติ
สมพร ประจวบวัน  ชื่อเล่น ติ๋ม
ที่อยู่ 91หมู่ที่7 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ติดต่อ ได้ที่ somporn310@gmail.com
สถานที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม หมู่11 ต.จอมบึง
คติประจำใจ ทำดีได้ดี
การศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา
กำลังศึกษา การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การสร้างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน

วันนี้รู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้การใช้เว็บบล็อก